Publications (Google Scholar Profile)

2022

 • A Gain-Tuning Dynamic Negative Sampler for Recommendation .
  Qiannan Zhu, Haobo Zhang, Qing He, Zhicheng Dou In Proceedings of the TheWebConf 2022 (WWW 2022)

 • Learning Explicit User Interest Boundary for Recommendation .
  Jianhuan Zhuo, Qiannan Zhu, Yinliang Yue, Yuhong Zhao In Proceedings of the TheWebConf 2022 (WWW 2022, Co first author)

 • A Neighborhood-Attention Fine-grained Entity Typing for Knowledge Graph Completion .
  Jianhuan Zhuo, Qiannan Zhu*, Yinliang Yue, Yuhong Zhao, Weisi Han In Proceedings of the 15th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2022).
 • How Does Knowledge Graph Embedding Extrapolate to Unseen Data: a Semantic Evidence Views.
  Ren Li, Yanan Cao, Qiannan Zhu, Guanqun Bi, Fang Fang, Yi Liu, Qian Li In Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2022).

2021

 • Knowledge Graph Embedding by Double Limit Scoring Loss.
  Xiaofei Zhou, Lingfeng Niu, Qiannan Zhu, Xingquan Zhu, Ping Liu, Jianlong Tan, Li Guo IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering(TKDE 2021).

2020

 • A knowledge-aware attentional reasoning network for recommendation.
  Qiannan Zhu, Xiaofei Zhou, Jia Wu, Jianlong Tan, Li Guo.In Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).

 • A Relation-Specific Attention Network for Joint Entity and Relation Extraction..
  Yue Yuan, Xiaofei Zhou, Shirui Pan, Qiannan Zhu, Zeliang Song, Li Guo. In Proceedings of the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020).

2019

 • DAN: Deep attention neural network for news recommendation.
  Qiannan Zhu, Xiaofei Zhou, Zeliang Song, Jianlong Tan, Li Guo. In Proceedings of the 33th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).

 • Neighborhood-Aware Attentional Representation for Multilingual Knowledge Graphs..
  Qiannan Zhu, Xiaofei Zhou, Jia Wu, Jianlong Tan, Li Guo. In Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020).

 • Knowledge Base Reasoning with Convolutional-based Recurrent Neural Networks..
  Qiannan Zhu, Qiannan Zhu, Xiaofei Zhou, Jianlong Tan, Li Guo. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering(TKDE 2019).

 • A neural translating general hyperplane for knowledge graph embedding..
  Qiannan Zhu, Xiaofei Zhou, Peng Zhang, Yong Shi. Journal of computational science.

 • Multilingual knowledge graph embeddings with neural networks..
  Qiannan Zhu, Xiaofei Zhou, Yuwen Wu, Ping Liu, Li Guo. In Proceedings of the International Conference on Data Service.

2018

 • Learning knowledge graph embeddings via generalized hyperplanes.
  Qiannan Zhu, Xiaofei Zhou, JianLong Tan, Ping Liu, Li Guo. In Proceedings of the International Conference on Computational Science.

2017

 • Learning knowledge embeddings by combining limit-based scoring loss.
  Xiaofei Zhou, Qiannan Zhu, Ping Liu, Li Guo. Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management.